O kategorii Skargi i problemy

Miejsce przeznaczone do składania skarg na innych graczy oraz zgłaszania problemów technicznych, które wystąpiły podczas gry na serwerze.

Wzór skargi:

Nick z gry składającego skargę:
Nick z gry oskarżonego/oskarżonych:
Dokładny czas zdarzenia:
Punkty regulaminu serwera, które złamał oskarżony:
Dokładny opis zdarzenia:
Dowody:
(Opcjonalne) Dokładne koordynaty zdarzenia:
(Opcjonalne) Ewentualni świadkowie:

Regulamin wątków ze skargami

 1. Aby skarga została rozpatrzona, należy zastosować się do wzoru skargi podanego powyżej.
 2. Tytuł tematu musi zostać napisany według wzoru:
{nick oskarżyciela} oskarża gracza o nicku {nick oskarżonego} w dniu {Data w formacie DD-MM-RR}.

W przypadku, gdy oskarżonych jest więcej niż jeden, w polu {nick oskarżonego} należy wpisać ten nick oskarżonego, który jest pierwszy alfabetycznie wśród grupy oskarżonych.

 1. Niedostosowanie się do wzoru pisania skargi będzie skutkować odpowiednimi sankcjami względem składającego skargę.
 2. Skargi bez załączonych dowodów nie będą rozpatrywane. Ciężar dowodu winy oskarżonego spoczywa na oskarżycielu.
 3. Punktu czwartego nie stosuje się w sytuacjach, w których możliwe jest stwierdzenie winy oskarżonego jedynie na podstawie logów* z serwera.
 4. Kontrola logów serwera odbywa się wtedy i tylko wtedy, gdy administrator serwera uzna ją za zasadną oraz gdy uzna, że możliwe jest jej przeprowadzenie.
 5. Oskarżony ma prawo do powołania własnych świadków.
 6. Zabrania powoływania się na świadków osób, które nie były świadkami zdarzenia.
 7. Zabrania się zabierania głosu w skargach jakimkolwiek osobom, które nie są świadkami, oskarżycielem, oskarżonym bądź ekipą forum/serwera.
 8. Punktu dziewiątego nie stosuje się w sytuacjach, gdy zgodę wyrazi na to moderator forum. Osoby korzystające z tego zapisu muszą w swoim poście poinformować, który moderator wyraził na to zgodę. Zgoda jest jednorazowa i dotyczy tylko jednego postu.
 9. Surowo zabrania się poświadczania nieprawdy zarówno przez świadków, oskarżonego jak i oskarżyciela. Fabrykowanie dowodów jest niedopuszczalne i surowo karalne.
 10. Ostateczna decyzja w sprawie ukarania oskarżonego należy do administracji.

* Jako logi rozumiany jest zarówno zapis z konsoli serwera, jak i informacje otrzymane dzięki pracy pluginów zapisujących historię budowania, niszczenia bloków, etc. Celem użycia drugiego ze źródeł logów, należy podać dokładne koordynaty zdarzenia.


Regulamin wątków z problemami:

W przypadku zgłaszania problemów nie istnieje ścisły wzór ich zgłaszania.
Zgłaszający jest zobowiązany odpowiednio nazwać temat ze zgłoszeniem w sposób nawiązujący do istoty problemu, a w samym wątku szczegółowo opisać zaistniały problem oraz oczekiwania wobec administracji wraz z uzasadnieniem.

Wątki z problemami nie są alternatywą do zgłaszania innych graczy. Od tego służą skargi regulowane przez regulamin wątków ze skargami.